Новини

Пенсионери пострадаха при пожар, забравили яденето на котлона

28.04.2015 12:13Източник: Dariknews.bg

90-годишен мъж и жена на 89 години са леко обгазени при пожар в апартамента им на ул. Владимир Димитров Майстора, съобщават от полицията. Инцидентът ...

Продължава пръскането срещу кърлежи в детските заведения

28.04.2015 11:54Източник: Dariknews.bg

Продължава обработката против кърлежи в детските заведения във Варна, съобщават от общинското предприятие Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.Тази ...

Косенето и резитбата на опасни дървета продължава

28.04.2015 10:29Източник: Dariknews.bg

1145 декара тревни площи са окосени на територията на Община Варна. Дейностите се извършват по предварително утвърден график. Около 400 дка са ...

Общи Условия

I. Общи разпоредби:

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Ител” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Апостол Карамитев 7, с ЕИК 130583976, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, наричано по-долу за краткост Ител от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна и наричан по-долу за краткост Клиент (Потребител), явяващ се в качеството си на купувач по повод и във връзка с пазаруване от онлайн магазина.
(2) Онлайн магазинът е създаден и поддържан от Ител и е находящ се на следния Интернет адрес: point.bg. Посредством онлайн магазина клиентите получават възможност за закупуване на стоки и услуги по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на клиентите.
(3) Ител предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите и на компетентните органи до следната информация, както чрез публикуването й в настоящите Общи условия, така и на указания по-долу телефон:
1. Фирма: Ител;
2. Правноорганизационна форма: еднолично дружество с ограничена отговорност;
3. Изписване на чужд език: ETEL;
4. Предмет на дейност: Телекомуникационни и Интернет услуги, реклама, маркетинг, външнотърговска и външноикономическа дейност и услуги, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, производство, развитие на информационни технологии, внос, износ, реекспорт, комисионни, спедиторски сделки, бартерни операции, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, извършване на всякаква друга дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство;
5. Седалището и адрес на управление: България, област София, гр. София 1172, р-н Изгрев, ул. Апостол Карамитев 7, ет.1;
6. Адреса, на който се упражнява дейността: България, област София, гр. София 1172, р-н Изгрев, ул. Апостол Карамитев 7, ет.1;
7. Данни за кореспонденция: България, област София, гр. София 1172, р-н Изгрев, ул. Апостол Карамитев 7, ет.1;
8. Телефон: .: 02/970-50-10;
9. Факс: .: 02/971-40-29
10. Адрес на електронна поща: team@catalog.bg
11. Вписване в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 130583976;
(4) Контрол върху дейността на Ител се осъществява от Комисия за защита на потребителите, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите с официален Интернет сайт, находящ се на следния Интернет адрес: http://www.kzp.bg
(5) Никоя от клаузите, съдържащи се в настоящите Общи условия, не нарушава императивна разпоредба на закона, в частност императивна разпоредба, защитаваща потребителски права. В случай, че подобна клауза се съдържа, то тя е нищожна и няма да се прилага от Ител.

II. Стоки и услуги, обект на продажба посредством онлайн магазина:

Чл.2 (1) Стоките и услугите, включени в онлайн магазина, съдържат информация относно основните характеристики на стоките или услугите, изображение на стоките, цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка, начина на плащане, доставка и изпълнение на договора, правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана и други.
(2) Стоките и услугите, публикувани в онлайн магазина се предлагат по смисъла на чл.290, ал.1 от Търговския закон под формата на публична покана и дават възможност на клиентите да направят предложение в съответствие с публикуваната информация и условия на предлагане на стоките и услугите.
(3) Ител има право да откаже доставка на стока и/или услуга и в този смисъл може да не приеме направеното предложение, в случай че стоката или услугата не е налична или при наличие на друга основателна причина, за което клиентът се уведомява своевременно.
(4) Доколкото информацията за стоките и услугите, съдържащи се в Интернет магазина, се предоставя от техните производители и/или доставчици, то Ител не носи отговорност за неточности и грешки в публикуваната информация, включително не носи отговорност и за публикувана информация, която не е актуална. В частност Ител не носи отговорност в случай, че стока или услуга, съдържаща се в онлайн магазина, не е налична.

III. Механизъм за постигане на съгласие/сключване на договор:

Чл.3 (1) При желание от страна на клиент да направи предложение (заявка) до Ител за закупуване на стока и/или услуга, съдържаша се в онлайн магазина, клиентът попълва нарочна електронна форма, находяща се на следния Интернет адрес: http://varna.point.bg/cart/shopping_cart_send.php, която съдържа следната информация за клиента: име и фамилия, електронен адрес, телефон за връзка и адрес за доставка.
(2) Изпращането на заявката от страна на клиента е технически възможно единствено след като клиентът е проверил и изрично е потвърдил въведените данни, включително заявената стока и/или услуга с нейните характеристики, цена и други условия за закупуване, както и след приемане на настоящите Общи условия.
(3) Приемането на настоящите Общи условия от страна на потребителя се извършва след техния преглед чрез нарочно отбелязване и потвърждаване чрез натискането на бутон „съгласен съм”. С натискането на бутона „съгласен съм” се счита, че е спазена писмената форма за приемане (потвърждение) на Общите условия от страна на потребителя, поради факта, че е налице електронно изявление на потребителя, което е записано от Ител върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано (електронен документ). При неприемане на Общите условия от страна на потребителя, заявката на последния не може да бъде обслужена.
(4) След получаване на заявката на клиента, Ител потвърждава чрез изпращане на електронна поща факта на получаване на заявката и приемането на Общите условия от страна на Потребителя и срокът, в който клиентът ще бъде уведомен дали предложението му е прието.
(5) Приемането на предложението се извършва чрез изпращане на електронно съобщение до потребителя, като приемането не може да бъде отказвано или отлагано без наличие на основателна причина. В електронното съобщение до клиента Ител потвърждава информацията по чл.2, ал.1, както и предоставя информация съгласно чл.5, ал.2 по-долу.
(6) Договорът се счита сключен в момента на получаване на съобщението от страна на клиента, от който срок започват да текат и сроковете за доставка. Условията, цените и сроковете за доставка за град София и за страната са указани на Интернет страницата на Ител на следния Интернет адрес http://varna.point.bg/delivery_conditions. и с приемане на настоящите Общи условия се счита, че потребителят приема и Условията за доставка.
Чл.4 По силата на сключения договор за продажба, Ител се задължава да прехвърли собствеността и предаде стоката (съответно предостави услугата), а потребителят да заплати уговорената цена и да получи стоката (услугата) в съответствие с предвиденото в тези Общи условия и постигнатото между страните съгласие.

IV. Право на потребителя да се откаже от сключения договор:

Чл.5 (1) Потребителят има право при условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите да се откаже от сключения договор без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на ал.2 на този член - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по ал.2 на този член са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от 14 дни, когато предмет на договора е предоставяне на услуги.
(2) Ител потвърждава писмено информацията по чл.2, ал.1 не по-късно от датата на доставяне на стоката или изпълнение на услугата, както и предоставя на потребителя следната информация: служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби, правото на потребителя да се откаже от договора, условията и начина на упражняването му съгласно настоящия чл.5, условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година, както и данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.
(3) В случай, че Ител не е изпълнил задължението си по предходната алинея, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата. Когато информацията е предоставена в рамките на тримесечния срок съгласно предходното изречение, срокът за упражняване на правото на отказ по ал.1 започва да тече от датата на предоставяне на информацията.
(4) Ител възстановява на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Правото на отказ от страна на потребителя се упражнява чрез изпращане на изрично волеизявление за отказ до Ител на електронна поща или адреса, указани в чл.1 , връщане на стоките на Ител на адреса по чл.1, ал.3, т.6 и указване на банкова сметка, по която да бъдат възстановени платени суми.
(5) Потребителят е длъжен да съхранява получените от Ител стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, в който има право да се откаже от договора.
(6) Единствено потребители, който има качеството на такива по смисъла на Закона за защита на потребителите, имат право на отказ съгласно настоящия чл.5. „Потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
(7) Потребителят няма право на отказ по отношение на следните видове договори:

• за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока по ал. 1;
• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
• за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
• за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
• за хазартни игри и лотарии.

(8) В Интернет магазина, организиран и поддържан от Ител, не се предлагат лекарства, хранителни добавки и хомеопатични продукти, нито каквито и да било други продукти, представяни с лечебно въздействие.

V. Предаване на стоката:

Чл.6 (1) Ител се задължава да предаде на клиента стока, която съответства на договора за продажба.
(2) Стоката се доставя на указания от потребителя адрес в съответствие с условията за доставка. При приемане на стоката потребителят е длъжен да извърши преглед на стоката и нейното съответствие с договора за продажба.
(3) Потребителят има право да откаже да получи доставената стока, в случай че последната не отговаря на договора за продажба при извършване на обикновен външен преглед, липсват необходими придружаващи стоката документи, целостта на опаковката е нарушена или са налице други основателни причини за потребителя да откаже получаване на стоката. В случай че потребителят не е упражнил правото си на отказ при предаване на стоката, то се счита че потребителят я е приел като съответстваща на договора за продажба и придружена с всички необходими документи.
(4) Счита се, че Ител е изпълнило задължението си за предаване на стоката, в случай че последната е получена от лице, различно от потребителя, но намерено на адреса и получило стоката от името и за сметка на потребителя.

VI. Финансови условия:

Чл. 7 (1) Цените на стоките и услугите, предлагани чрез онлайн магазин са посочени в български лева и с включен ДДС.
(2) Стойността на транспортните разходи се дължат отделно и са посочени в условията за доставка. За доставки над определена сума, в Условията за доставка може да бъде указано, че транспортните разходи са за сметка на Ител. В случай, че клиент не бъде намерен на адреса, указан за доставка в уговореното време, то при повторна доставка допълнителните транспортни разходи са за сметка на клиента (независимо за чия сметка са първоначалните разходи за доставка).
(3) Цената за стоката, заедно с транспортните разходи, са дължими от клиента в брой и както следва:

• за клиенти, които нямат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите – към момента на доставката, след извършване на преглед на доставената стока и придружаващите я документи;
• за потребители, които имат качеството на такива по смисъла на Закона за защита на потребителите – в срок до 1 работни дни след изтичане на срока, в който потребителят е имал право да се откаже от стоката и/или услугата в съответствие с предвиденото в чл.5 по-горе.

(4) Плащане може да бъде извършено и по-друг начин, в случай че такъв е указан на Интернет страницата на Ител или е постигната изрична договорка с потребител.

VII. Защита на личните данни на клиентите:

Чл.8 (1) Ител събира лични данни на клиентите по повод на сделките, сключвани посредством онлайн магазина, единствено за целите на сключване и изпълнение на задълженията по тези сделки и в обем и за срок, обусловен от конкретната сделка. В частност, с приемане на тези Общи условия потребителите дават съгласието си Ител чрез свои служители да осъществява обаждания на посочените телефони, както и да изпращат електронна поща на указаните адреси, предоставени от потребителите в съответствие с чл.3, ал.1 по-горе, за уточняване на конкретния ден и час за доставка, както и за други уточнения и разяснение, които се окажат необходими по повод сключване и изпълнение на сделките.
(2) Ител има право да съхранява технически по начин, включително който позволява възпроизвеждане впоследствие, на своите сървъри, компютри и други носители на информация (магнитни, оптични или други носители), всички волеизявления (включително електронна поща), направени от страна на потребители във връзка с ползване на онлайн магазина, отправяне на заявки, запитвания и/или закупуване на предлагани стоки и услуги. В частност, Ител има право да съхранява електронните документи (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) по чл.3, ал.3 по-горе, с които потребителите писмено приемат (потвърждават) настоящите Общи условия. „Електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.
(3) Ител няма да продава, дарява, заменя, нито предоставя на трети лица под каквато и да било форма лични данни на клиентите на онлайн магазина.
(4) Изключение от правилото по предходната алинея за непредоставяне на лични данни на клиент се прилага в случай на постъпило официално писмено искане от страна на държавен орган, разполагащ със съответните правомощия и когато искането е направено в съответствие с предвидената в закона ред и форма.

VIII. Други условия:

Чл.9 Приложимо към настоящите Общи условия, включително договора за продажба, Условията за доставка и другите свързани документи, е законодателството на Република България. Всички спорове, породени от тези документи или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в документите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните по пътя на преговори, а ако това се окаже невъзможно ще бъдат разрешавани от Комисия за защита на потребителите и компетентния български съд.

Чл.10 (1) Потребителят има право на рекламация пред Ител за всяко несъответствие на стоката и/или услугата с договореното в законоустановените срокове съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Ител е длъжно да приеме рекламацията ако тя е предявена своевременно. Ител поддържа регистър на предявените рекламации, в които се описват подадените такива. Предявяването на рекламации се извършва устно или писмено (включително чрез e-mail) на адреса на управление на Ител или на указаните в чл.1, ал.3 телефон и електронна поща.
(3) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл.11 В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна или нищожна, то тази недействителност или нищожност няма да води до недействителност или нищожност на останалите клаузи, като недействителната или нищожната клауза ще бъде тълкувана с оглед действителната обща воля на страните при спазване на императивните норми на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за електронния документ и електронния подпис и другите приложими актове.

Чл.12 Всички уведомления между Ител и клиента се извършват в писмен вид. За писмено уведомяване се счита писмо с обратна разписка или електронно съобщения (e-mail), включително съставен електронен документ.

Чл.13 (1) Ител не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства, включително, но не само пожар, наводнение, буря, природни бедствия, стачки, терористични актове, война и други. Настъпването на форсмажорно обстоятелство може да бъде удостоверено със сертификат, издаден от съответния компетентен държавен орган или от Българската търговско-промишлена палата.
(2) Ител не носи отговорност за неизпълнение на сключени сделки в случай на предоставени от потребител неверни, неточни или непълни данни, което обективно затруднява или пречи на изпълнението на задълженията на Ител.
(3) Потребителите се задължават да обезщетят Ител и третите лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие неправомерно или недобросъвестно поведение, както и в следствие неизпълнение на задължения по водени преговори и/или сключени договори във връзка с ползването на онлайн магазина.
(4) В случай, че потребител не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, посочените данни са неверни, непълни или неточни, отказва да получи без основание стоката и/или услугата или пречи и/или не съдейства на Ител да изпълни задълженията си по повод на сключен договор, Ител има право да го развали чрез изпращане на електронно съобщение до потребителя. В частност, Ител си запазва правото да отказва сключване на договори с клиенти, които са демонстрирали недобросъвестно поведението по повод ползването на онлайн магазина.

Чл.14 (1) Ител има право да изменя Общите условия, за което известява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на Интернет страницата си и/или по друг надлежен начин. Изменението влиза в сила 15 дни след известяването. В случай, че в този срок клиент писмено заяви, че не е съгласен с изменението, същото няма сила спрямо него.
(2) С приемане на настоящите Общи условия, потребителите декларират, че са съгласни и приемат и Условията, цените и сроковете за доставка за град София и за страната, указани на Интернет страницата на Ител в съответствие с предвиденото в чл.4, ал.6 по-горе. С приемане на настоящите Общи условия, потребителите приемат и се съгласяват да спазват и всички други документи, имащи отношение към сключваните чрез онлайн магазина сделки, които са качени на Интернет страницата на Ител.

Чл.15 Настоящите Общи условия са приети на 01/05/2010 г. и влизат в сила от същата дата. Общите условия са публикувани на Интернет страницата на Изпълнителя, находяща се на адрес: http://varna.point.bg/general_conditions.

Новини

Пенсионери пострадаха при пожар, забравили яденето на котлона

28.04.2015 12:13Източник: Dariknews.bg

90-годишен мъж и жена на 89 години са леко обгазени при пожар в апартамента им на ул. Владимир Димитров Майстора, съобщават от полицията. Инцидентът ...