Новини

Пенсионери пострадаха при пожар, забравили яденето на котлона

28.04.2015 12:13Източник: Dariknews.bg

90-годишен мъж и жена на 89 години са леко обгазени при пожар в апартамента им на ул. Владимир Димитров Майстора, съобщават от полицията. Инцидентът ...

Продължава пръскането срещу кърлежи в детските заведения

28.04.2015 11:54Източник: Dariknews.bg

Продължава обработката против кърлежи в детските заведения във Варна, съобщават от общинското предприятие Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.Тази ...

Косенето и резитбата на опасни дървета продължава

28.04.2015 10:29Източник: Dariknews.bg

1145 декара тревни площи са окосени на територията на Община Варна. Дейностите се извършват по предварително утвърден график. Около 400 дка са ...

Общи условия за предоставяне на отстъпки в полза на трети лица

Общи условия на договора, уреждащ взаимоотношенията между „Ител” ЕООД и Обещателите по повод и във връзка с предоставянето на отстъпки в полза на трети лица за закупуваните от тях продукти и услуги

Раздел I. Предмет на Общите условия:

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Ител” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Апостол Карамитев 7, с ЕИК 130583976, наричано по-долу за краткост „Ител” или „Дружеството” от една страна и съконтрагенти, предоставящи отстъпки на трети лица по силата на договора и настоящите Общи условия, за предоставяните от тях стоки и услуги. Съконтрагентите ще бъдат наричани за краткост по-долу „Обещатели” или „Обещател”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия, Обещателите се задължават да предоставят договорените с Ител отстъпки за всички предоставяни от тях стоки и услуги във всеки един момент. Отстъпката се изчислява върху крайната цена на продаваната и/или предоставяната от страна на Обещателя стока и/или услуга с включен ДДС. В случай на постигната договорка между Ител и Обещател, отстъпката може да се изразява както в процентна отстъпка върху крайната цена с включен ДДС на продаваната и/или предоставяната стока и/или услуга, така и/или в предоставяне на предметни награди, продукти, услуги, вещи, бонуси и/или други материални и/или нематериални преимущества в полза на третите лица.
(3) Обещателите се задължават да предоставят отстъпки на всички трети лица, които притежават на свое име и представят валидна карта за отстъпка, издадена от страна на Ител. Обещателите са длъжни да третират равнопоставено третите лица, ползващи отстъпки, и другите си клиенти, като нямат право да прилагат различни ценови и/или други условия, включително нямат право да удовлетворяват по предпочитание заявените за закупуване и/или ползване стоки и услуги от страна на клиенти, които не притежават карта за отстъпка, издадена от страна на Ител. Обещателите нямат право да ограничат възможността за ползване на картите за отстъпка до част от своите обекти, както и нямат право да ограничават възможността за ползване на картите за отстъпка в магазинната си мрежа, обектите, дистрибуторите и търговските си представители. Обещателите нямат право да ограничават възможността за ползване на картите за отстъпка до част от продаваните и/или предлаганите стоки и/или услуги.
(4) Третите лица, на които се предоставят карти за отстъпки, се определят изцяло по усмотрение на Ител с оглед на търговската му политика. Картите за отстъпки не са платежно средство и единствено удостоверяват правото на съответното трето лице да получи договорената межди Ител и Обещателя отстъпка за закупуваните и/или ползваните стоки и/или услуги.
(5) Конкретните проценти отстъпка върху цената на предлаганите от Обещателите стоки и услуги, които ползват третите лица, се договарят в писмения договор, сключен между съответния Обещател и Ител. Размерът на отстъпките, които третите лица имат право да ползват, както и списък с обектите на Обещателите, в които са приложими отстъпките срещи представяне на валидна карта за отстъпка, се публикуват от страна на Ител в Интернет и/или в публикувани от последния рекламни брошури и/или каталози и/или други.
(6) Ценовата и търговската политика по издаване и предоставяне на карти за отстъпки от страна на Ител на третите лица се определя изцяло по усмотрение на Ител. В частност, Ител има право, но без да се ограничава до, да предоставя безплатно изцяло или за определен период от време карти за отстъпка, да определя различни цени и/или различни периоди на валидност за издаваните карти и други. С оглед избягване на недоразумения, страните изрично се споразумяват и декларират, че Обещателите нямат претенции, нито право върху постъпленията, получени от страна на Ител като резултат от продадените и/или предоставени по друг начин карти за отстъпки, както и нямат претенции, нито права по отношение на други материални и/или нематериални преимущества, които Ител извлече и/или получи във връзка и/или по повод издаването, разпространението, предоставянето и/или продажбата на картите за отстъпка, както и използването им от страна на третите лица.
(7) С приемането на настоящите Общи условия, страните изрично се споразумяват и декларират, че Ител ще положи усилия, за да осигури, че не повече от 33 % (тридесет и три процента) от конкурентите в даден регион ще могат да приемат карти за отстъпка. Конкретните региони и критериите за обособяването им се определят по усмотрение на Ител, като за конкуренти за целите на настоящата алинея ще се считат Обещатели, които продават и/или предоставят еднакви стоки и/или услуги.

Раздел II. Трети лица, на които Ител има право да предоставя, начин на предоставяне, активиране и проверка на картите за отстъпки:

Чл.2 (1) Кръгът на третите лица, на които Ител има право да предоставя карти за ползване на отстъпки е неограничен и се определя по усмотрение на Ител. Третите лица могат да бъдат физически и/или юридически лица, търговци – физически лица, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, неперсонифицирани дружества, лица, упражняващи свободни професии, нотариуси, държавни и общински учреждения и други субекти на правото, независимо от правноорганизационната форма и субектността им.
(2) Начинът, по който картите се предоставят/продават на третите лица се определя изцяло от страна и по усмотрение на Ител и съобразно търговската му политика, като предоставянето/продажбата може да се извършва директно от страна на Ител, чрез куриер при заявка по телефон или онлайн чрез попълване на нарочна електронна форма, чрез нарочни разпространители, с които е постигната договорка, както и по други начини. В случай на изрично постигнато съгласие с Обещател, картите могат да бъдат разпространявани, съответно продавани и чрез магазинната мрежа и/или обектите и/или дистрибуторите и/или търговските представители и/или дилърите на Обещателя.
Чл.3 (1) Картите за отстъпка се изработват от Ител и са изцяло за негова сметка, като се активират по начин, указан от страна на Ител. При активация на картата за отстъпка, която се извършва посредством обаждане на нарочен телефонен номер на Ител, чрез онлайн регистрация в Интернет или по друг начин, третото лице попълва данни върху картата за отстъпка, които включват дата на активиране на картата, код за активиране и трите имена на ползвателя. Ител има право да променя начина на активация на картите, както и данните, които третите лица са длъжни да попълнят, за което надлежно уведомява Обещателите, в случай че това е необходимо. Ител има право да събира от третите лица и всякакви други данни, извън посочените в предходното изречение като телефон за връзка, електронен адрес (e-mail) и други.
(2) С оглед избягване на недоразумения, страните изрично се споразумяват и декларират, че Обещателят няма право да приема карти за отстъпка, в които не са попълнени надлежно данните съгласно предходната алинея 1, картата е със изтекъл срок на валидност или има съмнение за извършена фалшификация и/или злоупотреба. В последната хипотеза съгласно предходното изречение, а именно в случай на съмнение за извършена фалшификация и/или злоупотреба, Обещателят е длъжен да се обади на Ител за извършване на проверка относно валидността на картата и възможността за ползването й. В зависимост от резултата от проверката, Обещателят приема или отхвърля картата за отстъпка на третото лице. Обещателят има право да приема карти за отстъпка, които са представени единствено от лицето, чиите данни са попълнени върху картата. Ител има прави да изисква от Обещателите, а последните се задължават да извършват проверка на самоличността на всяко едно лице, представило карта за отстъпка, с оглед удостоверяване, че картата за отстъпка е представена от лице, чиито данни са попълнени върху картата.
(3) Материалът, защитите, оформлението, дизайнът, визията, размерът, както и всяка друга информация и елементи на картата за отстъпка се определят изцяло по усмотрение на Ител, като няма ограничение картите за отстъпка да съдържат и рекламни материали, послания, Интернет адреси и други.
(4) При сключване на договора и/или при промяна на картите за отстъпка, Ител може да предостави образец и/или да разясни на Обещателя защитите, които картата за отстъпка трябва да съдържа, информацията, която следва да бъде попълнена от страна на третото лице и проверката, която следва да се извърши за проверка на валидността на картата за отстъпка.

Раздел III. Обекти, в които Обещателят е длъжен да приема карти за отстъпка:

Чл.4 (1) Обещателят е длъжен да приема карти за отстъпки на третите лица във всички свои обекти, в които предлага стоки и/или услуги. Обектите включват както такива, в които Обещателят предлага стоки и/или услуги към датата на подписване на договора и приемане на настоящите Общи условия, така и в обекти, в които Обещателят започне предлагане на стоки и/или услуги след датата на подписване на този договор.
(2) „Обекти” по смисъла на предходната алинея включва, но не се ограничава до, магазини, вериги магазини, офиси, представителства, представителни магазини, салони, агенции, изложения, складове, както и всякакви други места, на които Обещателят предлага на трети лица стоки и/или услуги, независимо от начина и формата на предлагането им и независимо от временния или постоянния характер на обекта. В частност и с оглед избягване на недоразумения, страните се споразумяват и декларират, че картите за отстъпки се приемат от Обещателя и при поръчка на стоки и/или услуги онлайн (чрез Интернет), независимо от доставчика и начина на доставянето, съответно предоставянето им. В случая съгласно предходното изречение, Обещателят е длъжен да начисли отстъпката към момента на извършване на поръчката.
(3) Обещателят се задължава да осигури приемане на карти за отстъпки и от страна на своите дистрибутори, търговски представители, посредници, консигнатори, франчайзери, дилъри, както и от всички други трети лица, които под каквато и да било форма предоставят стоките и/или услугите на Обещателя.
(4) Изброяването съгласно предходните алинеи 2 и 3 не е изчерпателно и под обекти и трети лица следва да се разбират и всякакви други обекти и трети лица, от където или чрез които се предлагат стоки и/или услуги на Обещателя.
Чл.5 (1) С оглед избягване на недоразумения, страните изрично се споразумяват и декларират, че Обещателят е длъжен да приема валидни карти за отстъпка, издадени от Ител и представени от лице, чиито данни са попълнени върху картата. Обещателят няма право да поставя условие/условия за ползване на картата за отстъпка, няма право да обвързва ползването на картата за отстъпка със закупуване на допълнителни и/или определени стоки и услуги, както и няма право да налага каквито и да било ограничения, свързани с ползването й, както и няма право да изисква от третите лица да поемат допълнителни задължения и/или ангажименти. Правото и условията за ползване на картите за отстъпка от страна на третите лица се определят изцяло и единствено от страна на Ител.
(2) Обещателят няма право да отказва приемане на карта за отстъпка, освен в случай че картата не е валидна и това е видно от самата нея и/или е потвърдено от страна на Ител. Същевременно, Обещателят няма право да приема невалидна карта за отстъпка и няма право да начислява отстъпки на трети лица чрез ползване на невалидни карти. В допълнение, Обещателят няма право да приема карти за отстъпка, върху които не са попълнени всички данни, както и няма право да приема карти за отстъпки, които са представени от лице, различно от собственика (за собственик се счита лицето, чиито данни са попълнени върху картата за отстъпка).
(3) Обещателят няма право да предприема каквито и да било действия и/или бездействия, с които нарушава и/или заобикаля свои задължения и/или ограничения, наложени по силата на договора и настоящите Общи условия.
(4) С приемането на настоящите Общи условия, Обещателите се задължават да спазват всички задължения и изисквания, произтичащи от действащото законодателство и приложимото право по отношение на продаваните и предоставяни стоки и услуги, като декларират, че всички такива задължения и изисквания са спазени. Страните се споразумяват и декларират, че Ител не е страна по сключваните между Обещателите и третите лица сделки във връзка и/или по повод на продаваните и/или предоставяните стоки и услуги и в тази връзка Ител не носи отговорност, нито гарантира изпълнение на задължения на която и да било от страните във връзка и/или по повод на тези сделки и отношенията възникващи по повод на сделките.

Раздел IV. Предоставяне и разполагане на рекламни материали на Ител:

Чл.6 (1) За целите на популяризиране на картите за отстъпки, издавани и предоставяни/продавани от страна на Ител, както и за целите на довеждане до знанието на третите лица на условията за ползване на картите за отстъпки, както и на кръга на Обещателите, съответно обектите, в които тези карти за отстъпки могат да бъдат използвани, Ител може да изготвя рекламни материали, включително но не само стикери, каталози, брошури, листовки и други.
(2) Рекламните материали се изготвят от Ител и за сметка изцяло на Ител, като Дружеството има право изцяло по свое усмотрение да определя типа на рекламните материали, тиража в който да бъдат издадени, периодичността на издаването им, каналите и начинът на разпространението им и други.
(3) Обещателите се задължават във всеки един обект да залепят стикери, предоставени от Ител, на видни места, измежду които и задължително на входа на обекта, както и на всяка една каса (съответно местата на които се приемат плащания), както и се задължават да разположат други рекламни материали, предоставени от страна на Ител на разположение на третите лица отново на видни и лесни за достъп места.
(4) Обещателите, които притежават и/или ползват Интернет страници, се задължават да разположат на видно място на началната си страница линк (Интернет връзка) и/или банер към следния Интернет адрес, популяризиращ картите за отстъпки, условията за ползването им и обектите, в които могат да бъдат ползвани: point.bg.
(5) Във връзка с предходната алинея 4, Ител може да предостави възможност на Обещателите да изберат предварително изготвени от Ител банери и/или Интернет връзки, които Обещателите да разположат на Интернет страниците си.
(6) С оглед избягване на недоразумения, страните се споразумяват и декларират, че Ител не дължи възнаграждение, нито каквото и да било плащане в полза на Обещателите във връзка с разполагането на рекламни материали, линкове, банери, брошури, стикери и/или каквито и да било други рекламни материали.
(7) Обещателите се задължават за целия срок на действие на договора да поддържат своя клиентска страница на Интернет адрес point.bg, от която страница третите лица ще могат да получават информация относно обектите, в които могат да бъдат ползвани картите за отстъпки, размерите на отстъпките, видовете отстъпки, продаваните и предлаганите стоки и услуги, както и друга информация.

Раздел V. Механизъм за защита на Обещателите срещу недобросъвестни действия от страна на техен персонал, служители и/или работници:

Чл. 7 (1) Вземайки предвид факта, че при приемане на картите за отстъпка, предоставяни/продавани от страна на Ител на трети лица, последните ползват отстъпки от цената на продаваните стоки и услуги, страните отчитат че е необходим механизъм за защита на Обещателите срещу недобросъвестно поведение от страна на техни служители/работници/персонал за случаите, при които се твърди извършване на продажба и/или предоставяне на стоки и/или услуги с отстъпка в следствие на представена карта за отстъпка, без такава да е представена в действителност.
(2) Предвид необходимостта от защита на интересите на Обещателите, във връзка с предвиденото в предходната алинея, страните договарят механизъм за защита, изложен по-долу в следващите алинеи.
(3) За случаите, в които Обещателите имат инсталирани устройства (четци), последните удостоверяват единствено ползването на карта за отстъпка и точната стойност на договорената отстъпка. В допълнение се извършва и механична проверка съгласно предвиденото в следващата алинея 4.
(4) За случаите, в които картите за отстъпка се проверяват механично (неавтоматизирано) от страна на персонала, служителите и/или работниците на Обещателя, последният в случай че задължи своите служители, работници и/или персонал да записват или по друг начин да отбелязват извършените продажби чрез записване номера на представената карта за отстъпка и нейният собственик, може да осъществи контакт с Ител за проверка дали картата за отстъпка е била действително използвана в съответствие със записаното или отбелязано по друг начин от страна на служители, работници и/или персонала на Обещателя.
(5) За целите на извършване на проверката съгласно предходната алинея, Обещателят осъществява контакт с Ител в рамките на същия или следващия ден, през който е извършена покупката на стока, съответно е предоставена услугата. От своя страна, Ител се задължава да извърши необходимото с оглед осъществяване на контакт със собственика на картата за отстъпка за проверка дали действително стока и/или услуга е била закупена. Преди осъществяване на контакт със собственика, Ител извършва проверка относно наличието на карта с номер и данни, предоставени от Обещателя, и дали в случай че такава карта съществува, последната е с валиден срок.
(6) В допълнение към гореописаното, Ител се задължава да обсъжда всички разумни предложения, постъпили от страна на Обещатели с цел осъществяване на качествен и надежден контрол и защита интересите на двете страни срещу ползване на невалидни карти, карти с изтекъл срок и злоупотреби от страна на служители, работници и/или персонал на Обещателите.
Чл. 8 (1) С приемане на настоящите Общи условия страните се споразумяват и декларират, че проверките, извършвани съгласно предвиденото в предходния член следва да бъдат разумни по отношение на периодичността и причините за извършването им и не могат да пречат на нормалната търговска дейност на двете страни.
(2) Във връзка с предвиденото в предходната алинея на този член, Обещател не може да изисква от Ител проверка на всички продажби на стоки и/или услуги, при които са ползвани карти за отстъпки.
(3) Освен в конкретни случаи, разумни по отношение периодичността на извършването им се считат проверки, извършвани един път седмично по отношение на общо не повече от 500 (петстотин) карти за отстъпки общо.

Раздел VI. Права и задължения на страните:

Чл.9. (1) Ител се задължава да организира за своя сметка процеса по издаване, разпространяване, предоставяне за ползване и продажба на картите за отстъпка. В хипотезата на чл.2, ал.2, изречение 2 по-горе, а именно при изрично постигнато съгласие с Обещател за разпространение на картите за отстъпка чрез магазинната мрежа и/или обектите и/или дистрибуторите и/или търговските представители на Обещателя, разходите за разпространяване и продажба на картите за отстъпка, както и финансовите и другите взаимоотношения межди страните се уреждат с отделно писмено споразумение.
(2) Ител се задължава да популяризира Обещателите, съответно обектите или стоките и услугите, за които могат да бъдат ползвани картите за отстъпки, както и конкретните отстъпки. Популяризирането се извършва по усмотрение на Ител и може да включва някоя, няколко или всички от следните форми: изготвяне на рекламни листовки, брошури, стикери, справочници, публикации на Интернет страницата на Ител, както и всякакви други форми, които Ител счете за удачни.
(3) Ител се задължава да оказва съдействие на Обещателите за целите на идентифициране и предотвратяване на злоупотреби с ползване на карти за отстъпки и/или твърдяно ползване, когато това не отговаря на действителното положение или е ползвана несъществуваща или невалидна карта. Съдействието, оказвано от страна на Ител се предоставя на Обещателите в съответствие с предвиденото в Раздел V от настоящите Общи условия.
(4) Ител се задължава да предоставя рекламни материали и оказва съдействие на Обещателите за целите на разполагане в обектите на рекламните материали и залепяне на стикерите, указващи, че в обекта се приемат карти за отстъпка, издавани от Ител.
(5) С приемането на настоящите Общи условия и с оглед избягване на недоразумения, страните изрично се споразумяват и декларират, че Ител има право да договаря ползване на отстъпки от страна на третите лица от Обещатели, предлагащи еднакви, както и идентични продукти и/или услуги и в този смисъл явяващи се конкуренти помежду си. Никоя от клаузите по настоящите Общи условия и договора между страните не ограничава правото на Ител да договаря и предлага отстъпки на третите лица от Обещатели, които се явяват конкуренти помежду си. Никоя от клаузите на настоящите Общи условия и договора не ограничава правото на Ител да договаря и предлага отстъпки на третите лица от страна на Обещатели, които предлагат конкурентни (еднакви и/или идентични стоки и услуги) в рамките на един регион, независимо от критериите за неговото обособяване като такъв.
(6) Ител има право да прекрати, съответно развали действието на договора с Обещател и настоящите Общи условия, съгласно предвиденото в Раздел VIII по-долу.
Чл.10 (1) Ител има право да изисква и получи изпълнение на всички поети задължения по силата на договора и настоящите Общи условия от страна на Обещателите, които задължения са поети от Обещателите както по отношение на Ител, така и по отношение и в полза на третите лица, ползващи карти за отстъпки.
(2) Ител има право да изисква и получи от Обещателите в полза на третите лица договорените отстъпки за продаваните, съответно предоставяните от страна на Обещателите стоки и услуги.
(3) В съответствие с предвиденото в Раздел IV по-горе, Ител има право да указва на Обещателите точното разположение и начина на поставяне, съответно залепяне на рекламните материали по отношение на картите за отстъпка във всеки един обект. С оглед избягване на недоразумения, страните се споразумяват, че в частност всеки един Обещател е длъжен да залепи стикери, предоставени от Ител, на видни места, измежду които и задължително на входа на обекта, както и на всяка една каса (съответно местата на които се приемат плащания), както и се задължава да разполага други рекламни материали, предоставени от страна на Ител на разположение на третите лица отново на видни и лесни за достъп места. Местата на разполагане могат да бъдат указани от страна на Ител, като Обещателят е длъжен да се съобразни с указаното.
(4) Ител има право по всяко едно време да извършва проверки по отношение на изпълнение на задълженията на Обещателите, поети по силата на настоящите Общи условия и договора, включително има право да извършва проверки посредством съдействие от страна на трети лица и/или служители на Ител, представящи карти за отстъпки в обект с цел закупуване и/или ползване на предлагани от Обещател стоки и/или услуга.
(5) Ител има право по всяко едно време и по свое усмотрение да сключва договори за приемане на карти за отстъпки с нови Обещатели, както и да прекратява такива. С оглед избягване на недоразумения, страните се споразумяват, че Ител няма задължение да осигурява определен минимален брой Обещатели, нито има задължение да осигурява определен обем, нито разнообразие на стоките и услугите, продавани и предлагани от страна на Обещателите. Ител има право да договаря различен процент на предлаганите отстъпки от страна на Обещатели в полза на третите лица, включително и по отношение на еднакви и/или идентични стоки и услуги.
(6) Ител има право изцяло по свое усмотрение и с оглед на търговската си политика да изготвя, приема и променя условия и правила за ползване на картите за отстъпка от страна на третите лица, както и да определя правила и условия за определяне на кръга от трети лица, имащи право да получат карти за отстъпки, видовете карти за отстъпки, начина на предоставяне на картите за отстъпка – безвъзмездно или срещи заплащане, типовете карти за отстъпки и тяхната цена, начина за разпространението им и други. В частност Ител има право да определя карти за отстъпки, които важат за всички или част от Обещателите или за всички или за част от обектите на Обещателите, независимо от критериите за обособяването им по определен признак или критерий. Изброяването на правата на Ител съгласно настоящата алинея не е изчерпателно, като Ител си запазва правото да приема, налага, както и променя условия, ограничения, критерии, правила и условия за разпространение, предоставяне, ползване, отнемане и други по отношение на картите за отстъпка изцяло по свое усмотрение.
(7) Ител има право периодично да информира чрез указания Обещателите за наложени ограничения и/или условия и/или промени във връзка с ползването на картите за отстъпка, като Обещателите се задължават да изпълняват стриктно указаният на Ител.
Чл.11 (1) Обещателите се задължават да предоставят договорените отстъпки на всички трети лица, които са собственици и представят валидна карта за отстъпка, издадена от страна на Ител за продаваните/предоставяните от Обещателите стоки и услуги. Обещателите са задължени да предоставят отстъпките на третите лица, в размер/и, съгласно договореното с Ител. Обещателите нямат право да поставят изисквания, както и нямат право да налагат ограничения за ползване на картите за отстъпка от страна на третите лица. Подобни изисквания и ограничения могат да бъдат налагани единствено от страна на Ител. В частност, Обещателите нямат право да отказват да приемат представена от собственика валидна карта за отстъпка, в случай че последната е представена непосредствено преди и/или към момента на извършване на плащането.
(2) Обещателите са длъжни да третират равнопоставено третите лица, ползващи отстъпки посредством ползване на карти за отстъпки, и другите си клиенти, като нямат право да прилагат различни ценови или други условия, включително нямат право да удовлетворяват по предпочитание заявените за ползване и/или закупуване стоки и услуги от страна на клиенти, които не притежават карта за отстъпка, издадена от страна на Ител.
(3) Обещателите се задължават да приемат карти за отстъпки във всички свои търговски обекти, офиси, магазини, представителства и други. Обещателите се задължават да осигурят и приемане на картите за отстъпки и при своите търговски представители, дистрибутори, дилъри, консигнатори, франчайзери и други, предлагащи стоките и/или услугите на Обещателите, независимо от договорните и/или другите отношения с тях. Обещателите се задължават да осигурят приемане на настоящите Общи условия от страна на съответните търговски представители, дистрибутори, дилъри, консигнатори, франчайзери и други.
(4) Обещателите са длъжни да начисляват отстъпката върху крайната цена на продаваната/предоставяната от страна на Обещателя стока и/или услуга с включен ДДС. Обещателите нямат право да отказват приемане на представена от собственика валидна карта за отстъпка по каквито и да било причини, свързани но не само с предлагане на промоционални стоки и/или услуги, предлагане на стоки и/или услуги, които са на изчерпване, стоки и/или услуги, за които има голям и/или завишен интерес от страна на клиенти и други. Обещателят няма право да предприема каквито и да било действие и/или бездействия, които имат за цел и/или резултат неприемане на валидни карти за отстъпки, намаляване на размера на договорената отстъпка, поставяне на условия или ограничения за приемане на картите за отстъпка и/или нарушаване или неизпълнение на задължение съгласно настоящите Общи условия и/или писмения договор между страните.
(5) Обещателите се задължават да извършват надлежна проверка на всяка една представена карта за отстъпка по отношение на нейната валидност, включително срок на валидност, реквизити (данни), които следва да бъдат попълнение на картата от страна на собственика, код за активиране, факта на представяне на картата от собственика, а не от друго лице, и други, съобразно указанията на Ител. Обещателите се задължават във всеки един случай, в който има съмнение за злоупотреба при използване на карта за отстъпка или съмнение за използване на невалидна или неистинска, фалшива и/или подправена карта, да се свързват незабавно с Ител за проверка относно конкретната карта за отстъпка и нейният статус.
(6) Обещателите се задължават надлежно да обучат служителите, съответно работниците и персонала си по отношение на условията, начина на използване, проверка на валидността на картите за отстъпка и други. На следващо място, Обещателите се задължават да запознаят служителите, съответно работниците и персонала си със задълженията, поети съгласно настоящите Общи условия и писмения договор, както и да упражняват постоянен контрол за спазване на тези задължения от страна на служителите, съответно работниците и персонала. Обещателите декларират и гарантират, че задълженията спрямо Ител и третите лица ще бъдат надлежно поети и от служителите, съответно работниците и персонала.
(7) Обещателите се задължават без заплащане на възнаграждение или извършване на каквито и да било плащания от страна на Ител да изпълняват надлежно всички указания на Ител във връзка с разпространението и разполагането на рекламни материали, предоставяни от Ител за целите на популяризиране на картите за отстъпки, обектите и условията за тяхното ползване.
Чл.12 (1) Обещателите имат право да изискват предоставяне на стикери или рекламни материали, изготвяни от страна на Ител. Обещателите имат право да изискват от страна на Ител на включване в рекламните материали на информация за Обещателите и обектите, в които се приемат карти за отстъпки. Конкретният обект и характер на информацията, както и рекламните материали, в които да бъде включен, се определят с оглед търговската политика и по усмотрение на Ител.
(2) Обещателите имат право да изискват съдействие и информация от страна на Ител за извършване на проверки относно валидността на представени за ползване карти за отстъпки.
(3) Обещателите имат право да изискват изпълнение на задълженията на Ител във връзка с предвиденото по-горе в Раздел V, за целите на защита на Обещателите срещу недобросъвестни действия от страна на техни служители, работници и/или персонал.
(4) Обещателите имат право да прекратят, съответно развалят договора и настоящите Общи условия, съгласно предвиденото в Раздел VIII по-долу.

Раздел VII. Ограничаване на отговорността на Ител:

Чл. 13 (1) Ител не носи каквато и да била имуществена и/или неимуществена отговорност и не дължи обезщетяване на причинени вреди и/или пропуснати ползи, както и не дължи изпълнение на поети и/или възникнали по силата на законодателството задължения във връзка и/или по повод сключваните сделки по повод продаваните и предоставяните от страна на Обещателите на третите лица стоки и услуги. Отношенията, които възникват във връзка и по повод на тези сделки могат да обвързват единствено Обещателите и третите лица в отношенията помежду им. В частност и с оглед избягване на недоразумения, страните се споразумяват и декларират, че Ител не носи отговорност и не гарантира изпълнение на задължения на трети лица, поети спрямо Обещателите по силата на сключваните сделки или възникнали по силата на приложимото законодателство.
(2) Ител няма задължение, не поема ангажимент и не гарантира използване на картите за отстъпки от страна на третите лица в обектите на Обещателите. Използването на картите за отстъпка е право на собствениците им и се извършва изцяло по тяхно усмотрение в следствие на субективно решение. Във връзка с горепосоченото, Ител не гарантира, нито поема задължение, че обектите на Обещателите ще бъдат посещавани, нито че ще бъдат извършвани покупки на стоки и услуги от третите лица.
(3) Ител не поема задължение, нито гарантира, нито се задължава да предостави изключителни права на Обещател, независимо дали по отношение на определена категория стоки и/или услуги, или по отношение на определена територия/регион. Никоя от клаузите по настоящите Общи условия не ограничава правото на Ител да договаря и подписва/сключва договори с Обещатели, които се явяват конкуренти помежду си.
(4) Ител не поема задължение, нито гарантира, нито се задължава да предостави, съответно продаде определен брой карти за отстъпка, нито поема задължение, нито гарантира, че посредством ползването на тези карти от страна на третите лица Обещателите ще достигнат определен паричен оборот или печалба от продаваните и предоставяните стоки и услуги.
(5) В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия за ограничаване отговорността на Ител за претърпени вреди и пропуснати ползи се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на другите клаузи, с които се ограничава отговорността на Ител.
Чл.14 (1) Ител няма обективната възможност, не контролира, не проверява и няма задължение да контролира, нито проверява законосъобразността на извършваната от Обещателите дейност и продаваните и предоставяните от Обещателите стоки и услуги.
(2) Ител не носи отговорност за спазването на законодателството и приложимото право от страна на Обещателите, като последните се задължават да спазват законодателството на Република България и приложимото право, включително, но не само се задължават да спазват разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за защита от дискриминация, Закона за защита на личните данни, Закона за авторското право и сродните му права и др.
(3) Обещателите се задължават да обезщетят Ител и третите лица за всички претърпени от последните (Ител и третите лица) вреди (включително имуществени и неимуществени претърпени вреди и пропуснати ползи), настъпили в следствие нарушени имуществени и/или неимуществени права на Ител и/или третите лица във връзка или по повод на неизпълнение н което и да било задължение по тези Общи условия и/или неизпълнение на задължение по сключваните с третите лица сделки за продаваните и предоставяните стоки и услуги.
(4) Обещателите се задължават да уведомят писмено и незабавно Ител, в случай че такива претенции за нарушени имуществени и/или неимуществени права от страна на трети лица бъдат предявени спрямо Обещател или последният узнае за тях или възникне обосновано предположение, че такива претенции е вероятно да бъдат предявени.

Раздел VIII. Прекратяване на договора

Чл. 15 (1) Ител има право едностранно да развали договора в случай, че Обещател не изпълнява което и да било свое задължение качествено, точно и в срок.
(2) Развалянето съгласно предходната алинея 1 се извършва чрез отправяне на седемдневно предупреждение/предизвестие от Ител до Обещателя, в което се указва, че в случай че в дадения седемдневен срок Обещателят не отстрани неизпълнението, то Ител ще счита договора за развален с изтичане на срока на предизвестието.
(3) В случай на разваляне на договора съгласно предходната алинея 2, Ител има право да получи от Обещателя неустойка в размер на ……………. (словом …………) лева. Размерът на неустойката съгласно предходното изречение не ограничава правото на Ител да претендира от Обещателя заплащане на претърпени вреди и пропуснати ползи над този размер.
(4) Предизвестието (предупреждението), отправено от Ител към Обещателя съгласно настоящия член може да бъде направени и чрез електронна поща (по e-mail).
Чл.16 (1) Обещател има право да развали договора и настоящите Общи условия с отправяне на тридесетдневно писмено предизвестие в случай на съществено и виновно нарушение от страна на Ител на задълженията по договора и настоящите Общи условия.
(2) Обещателят е длъжен да посочи в предизвестието конкретното съществено виновно неизпълнение на задълженията по договора и Общите условия от страна на Ител.
(3) Договорът ще се счита за развален от страна на Обещател в случай, че в срока на едномесечното предизвестие Ител не преустанови нарушението на задълженията по договора и Общите условия, в случай че такова е налице.
Чл.17 (1) Всяка една от страните има право по свое усмотрение и без да посочва причини за това да прекрати действието на договора и настоящите Общи условия с отправяне на писмено предизвестие до другата страна, което предизвестие за Ител е едномесечно, а за Обещателите е тримесечно. В рамките на първите 3 (три) месеца от действието на договора, Обещателите имат право да прекратят договора и настоящите Общи условия с отправяне на едномесечно предизвестие.
(2) Действието на договора и Общите условия прекратяват действието си с изтичане на срока на предизвестието, съгласно указаното в предходната алинея.
Чл.18 (1) При прекратява, съответно разваляне на действието на договора и настоящите Общи условия, независимо от причините и иницииралата го страна, Обещателят се задължава в срок до 7 (седем) работни дни да предаде на Ител всички предоставени от последния рекламни материали, както и да премахне всички стикери и обозначения, указващи възможността за приемане на карти за отстъпки, издавани от Ител.
(2) Изпълнението на задълженията на Обещателя съгласно предходната алинея се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол.

IX. База данни:

Чл.19 (1) С приемането на настоящите Общи условия, Обещателите декларират, че изрично се съгласяват предоставените от тях на Ител данни като фирма, предмет на дейност, координати, адреси, телефони, електронни адреси, Интернет страници, линкове (хипер връзки), съдружници, брой служители, предлагани стоки и услуги, както и всякакви други данни, свързани с Обещателите и тяхната дейност, предоставени на Ител и/или данни отнасящи се до Обещателите и тяхната дейност, до които Ител получи достъп или му станат известни, да бъдат използвани от страна на „Ител” ЕООД без последното да дължи заплащане на възнаграждение за всички или някоя/някои от следните дейности: рекламиране и популяризиране на картите за отстъпка; изпращане на оферти, предложения и информация до Обещателите, както във връзка с договора и настоящите Общи условия, така и за предлагане и/или предоставяне на нови услуги, продукти и промоции, сключване на нови договори, провеждане на анкети и други; включване на информацията в Интернет страници, справочници и други; рекламиране на дейността на „Ител” ЕООД; замяна и/или продажба, отдаване под наем или други сделки по отношение на базата данни или част от нея, както и всякакви други незабранени от закона дейности.
(2) Всеки един Обещател има право по всяко едно време да оттегли даденото съгласие съгласно предходните алинеи с отправяне на писмено уведомление до „Ител” ЕООД, с изключение на съгласието в частта касаещо и необходимо изпълнение на договора и тези Общи условия.

X. Механизъм за постигане на съгласие с Обещатели:

Чл.20 (1) Обещателите се считат за обвързани с настоящите Общи условия при подписване на писмен договор с Ител, постигане на съгласие, макар да няма подписан писмен договор и/или започване на фактическо приемане на картите за отстъпка, издавани от Ител, което фактическо приемане на карти за отстъпка следва да се извършва със съгласието на Ител.
(2) В допълнение на горното, Ител има право по свое усмотрение да изготви и публикува на Интернет страницата си електронни форми за изпращане на заявки от страна на потенциални Обещатели, приемане на Общите условия и договаряне на отстъпки за продаваните и предоставяните от Обещателите стоки и услуги он-лайн.
(3) Никоя от клаузите на настоящите Общи условия не задължава Ител да сключи договор, съответно да постигне съгласие с конкретен Обещател. Ител сключва договори, съответно постига съгласия с конкретни Обещатели изцяло по свое усмотрение.

XI. Други условия:

Чл.21 Приложимо към настоящите Общи условия, включително писмения договор и приложенията към него и другите свързани документи, постигнатото съгласие, е законодателството на Република България. Всички спорове, породени от тези документи или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в документите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните по пътя на преговори, а ако това се окаже невъзможно ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
Чл.22 В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна или нищожна, то тази недействителност или нищожност няма да води до недействителност или нищожност на останалите клаузи, като недействителната или нищожната клауза ще бъде тълкувана с оглед действителната обща воля на страните.
Чл.23 Всички уведомления между Ител и Обещателите се извършват в писмен вид. За писмено уведомяване се счита писмо с обратна разписка, електронно (e-mail) или факсимилно съобщение. Страните са длъжни да се уведомяват взаимно в случай на промяна на адреса, координатите или електронния адрес (e-mail), указани в писмения договор или използвани за целите на постигане на съгласие, в случай че не е налице подписан договор. В случай, че някоя от страните промени адреса или други необходими за изпращането на надлежно съобщение данни или електронния адрес (e-mail) и не уведоми писмено другата страна най-късно до 48 часа след промяната, то изпратените съобщения при всички случаи се считат за надлежно изпратени и приети по смисъла на тези Общи условия.
Чл.24 Обещателите се задължават да обезщетят Ител за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие неизпълнение на задължение/задължения на Обещател по тези Общи условия, писмения договор или постигнатото между страните съгласие.
Чл.25 Ител не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства, включително, но не само пожар, наводнение, буря, природни бедствия, стачки, терористични актове, война и други. Настъпването на форсмажорно обстоятелство може да бъде удостоверено със сертификат, издаден от съответния компетентен орган или от Българската търговско-промишлена палата.
Чл.26 Ител има право да изменя Общите условия, за което известява Обещателите чрез публикуване на изменените Общи условия на Интернет страницата си, указана по-долу в чл.27, и/или по друг надлежен начин. Изменението влиза в сила 15 дни след известяването. В случай, че в този срок Обещател писмено заяви, че не е съгласен с изменението, същото няма сила спрямо него.
Чл.27 Настоящите Общи условия са приети на 12.08./2010 г. и влизат в сила от същата дата. Общите условия са публикувани на Интернет страницата на Ител, находяща се на адрес: http://varna.point.bg/partners_conditions.

Новини

Пенсионери пострадаха при пожар, забравили яденето на котлона

28.04.2015 12:13Източник: Dariknews.bg

90-годишен мъж и жена на 89 години са леко обгазени при пожар в апартамента им на ул. Владимир Димитров Майстора, съобщават от полицията. Инцидентът ...